Login:
Heslo:


  
Září 2021
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Říjen 2021
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Počasí:

Počítadlo přístupů: http://pocitadlo.abz.cz


 
Aktuální stanovy Jihočeského svazu cyklistiky.
 
 VS/1-1/39 054/99-R
Ministerstvo vnitra registrace 12.2.1999
STANOVY
JIHOČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY
 
I.
IDENTIFIKACE ORGANIZACE
název :JIHOČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
oficielní zkratka názvu :JčSC
IČ :69092826
sídlo :Jindřichův Hradec
Česká republika
působnost organizace :oblast jihu České republiky
adresa pro doručování :ing.Jiří Dohnal
sidliště 398/III
Jindřichův Hradec
377 04
II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ JčSC
1)Cyklistika je naprosto ekologická jízda na kole v dopravní, rekreační, turistické i sportovní funkci, v organizované i neorganizované podobě.
2)Zásadou provozování cyklistiky je naprostá rovnost mezi všemi cyklisty v nejširším slova smyslu, bez omezení rasových, národnostních, územních, politických, náboženských, majetkových, věkových či jiných, rovnost mezi všemi jejími disciplínami a odvětvími bez ohledu na způsob jejich organizovanosti.
3)JčSC je samostatnou zájmovou, nepolitickou, neziskovou a dobrovolnou organizací ? občanským sdružením ? dobrovolně sdružující fyzické a právnické osoby podle ustanovení zákona 83/1990 Sb. v platném znění, je garantem zachování tradic vzniklých v roce 1883, kdy začala organizovaná cyklistika v ČR a je pokračovatelem myšlenek a výsledků svých předchůdců.
4)JčSC je členem Mezinárodní cyklistické unie (UCI), Evropské cyklistické unie (UEC), Českého olympijského výboru (ČOV), Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV) a Českého svazu cyklistiky (ČSC) se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi.
III.
POSLÁNÍ A CÍLE JčSC
5)Realizovat svoji činnost na základě závazných právních předpisů, těchto stanov a v duchu demokratických principů a zásad.
6)Prosazovat zájmy jihočeské cyklistiky ve vztahu ke státním, městským, obecním orgánům a úřadům i ve vztahu k jiným právnickým osobám.
7)Spolupracovat s ČSC, respektovat jeho statut a prosazovat zde zájmy JčSC.
8)Hájit práva a oprávněné zájmy svých členů uvnitř i navenek JčSC v rámci cyklistické činnosti.
9)Organizovat jihočeskou cyklistiku a termínově koordinovat soutěže v jakékoliv výkonnostní formě - rekreační, mládežnické, amatérské, profesionální i veteránské.
10)Podporovat rovnost mezi sportovními disciplínami, kterými jsou (v abecedním pořadí) :
- bikros (BMX)
- cyklokros
- dráhová cyklistika
- horská cyklistika (MTB)
- sálová cyklistika (kolová a krasojízda)
- silniční cyklistika
11)Pořádat cyklistické závody a soutěže v rámci své působnosti, napomáhat při organizaci oblastních mistrovství, přičemž je jediným majitelem veškerých práv k těmto akcím.
12)Podporovat výstavbu a rozvoj cyklistických zařízení a objektů na jihu České republiky.
13)Podporovat vzdělávání trenérů, rozhodčích a dalších cyklistických funkcionářů, seznamovat své členy s platnými pravidly, řády a sportovně-technickými předpisy ČSC a jejich novelami.
14)Získávat finanční a jiné prostředky pro rozvoj cyklistiky na jihu České republiky zejména reklamní činností.
15)Zabezpečovat v rámci své působnosti účinnou propagaci cyklistiky ve sdělovacích prostředcích.
16)Každoročně finančně přispívat na vybrané soutěže dle schváleného rozpočtu valnou hromadou JčSC z příspěvků ČSC nebo prostředků vlastních.
 
IV.
ORGÁNY JčSC
17)Valná hromada:
a) Je nejvyšším orgánem JčSC.
b) Volí prezidenta, výkonný výbor a kontrolní a revizní komisi na období čtyř let.
c) Koná se nejméně jednou za rok a svolává ji výkonný výbor.
d) Mimořádná valná hromada se koná nejpozději do jednoho měsíce od doručení požadavku a důvodu ke svolání od alespoň 1/3 oddílů a klubů organizovaných v JčSC nebo od většiny členů výkonného výboru a svolává ji prezident JčSC.
e) Dává právo každému klubu a oddílu JčSC mít jeden hlas rozhodující nezávisle na počtu členů a provozovaných cyklistických disciplínách.
f) Pokud prezident, členové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise nejsou na valné hromadě zároveň zástupci klubu nebo oddílu JčSC, pak mají právo na hlas poradní.
g) Zástupci organizací zabývajících se cyklistikou v oblasti jihu České republiky a neorganizovaní v JčSC mají právo na jeden hlas poradní na každých 50 ukončených členů.
h) Pro stanovení počtu delegátů platí evidence k 31.12. roku předešlého.
i) Schválení jednacího a volebního řádu musí být součástí programu valné hromady.
j) Rozhoduje o vzniku a zániku JčSC (v případě zániku i o majetkovém vypořádání), názvu, sídle, symbolice, přijetí a změnách stanov.
k) Rozhoduje o vzniku a zániku členství v JčSC pokud nestanoví jinak.
l) Stanoví hlavní směry činnosti pro příští období.
m) Projednává zprávu o hospodaření za minulé období, rozpočet na nové období a zprávu výkonného výboru a kontrolní a revizní komise.
n) Volí delegáty na konferenci ČSC.
o) Návrhy, usnesení a jiné materiály jsou valnou hromadou přijaty, když pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů - pokud valná hromada nerozhodne jinak.
p) Jednání valné hromady řídí prezident JčSC nebo jím pověřený člen výkonného výboru.
18)Výkonný výbor:
a) Je výkonným orgánem valné hromady JčSC.
b) Počet členů musí být lichý.
c) Funkce člena výkonného výboru není zastupitelná.
d) Skládá se z : prezidenta JčSC
předsedy sportovně-technické komise (STK)
metodického pracovníka
vedoucího tréninkového střediska mládeže (TSM)
hospodáře
zástupce pro reklamu, propagaci a sdělovací prostředky
zástupce za neorganizované cyklisty v JčSC z jihu Čech
dalších členů dle potřeby a schválení valnou hromadou
e) Ze svých řad volí víceprezidenta JčSC.
f) Je svoláván prezidentem JčSC dle potřeby nebo plánu práce.
g) Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.
h) Rozhoduje o věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.
i) Připravuje podklady pro valnou hromadu včetně rozpočtu.
j) K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech jeho členů - pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.
19)Kontrolní a revizní komise:
a) Je nezávislým orgánem JčSC.
b) Počet členů musí být lichý.
c) Funkce člena kontrolní a revizní komise není zastupitelná.
d) Volí ze svých řad předsedu.
e) Dle potřeby nebo plánu práce provádí revize a s výsledky seznamuje výkonný výbor a valnou hromadu.
f) Předseda kontrolní a revizní komise má právo kdykoliv se zúčastnit jednání výkonného výboru s hlasem poradním.
g) Za svoji činnost odpovídá výhradně valné hromadě.
h) Pokud z kontrolního zjištění vyplyne podezření na spáchání trestného činu, upozorní na tuto skutečnost orgány činné v trestním řízení.
20)Komise pro odborné problematiky:
a) Jsou zřizovány výkonným výborem jako poradní orgány odborné a disciplínové podle potřeby.
b) Počet členů musí být lichý.
c) Volí ze svých řad předsedu.
d) Jejich činnost je časově omezena maximálně délkou mandátu výkonného výboru, který je zřídil.
21)Organizační složky:
a) JčSC se dělí na základní celky, kterými jsou cyklistické kluby a oddíly hlásící se k organizaci JčSC působící v oblasti jihu České republiky.
b) Základní celek nemusí mít sídlo v územně-právním celku stanoveným státem.
c) Prostřednictvím základních celků členové (fyzické osoby) realizují svá základní práva a plní své členské povinnosti.
22)Profesionální aparát:
a) Je vytvářen výkonným výborem v nezbytně nutném rozsahu a musí být předem schválen valnou hromadou každý rok.
b) Název - sekretář JčSC.
c) Řídí se pokyny výkonného výboru, dodržuje pracovní smlouvu a pracovní náplň vypracovanou výkonným výborem.
 
V.
ČLENSTVÍ V JčSC
23)V souladu s ustanovením zákona 83/1990 Sb. v platném znění se rozlišuje členství právnických a fyzických osob.
24)Členství právnických osob :
- Každý základní celek (klub, oddíl), který je registrován v ČSC a při registraci si zvolil JčSC jako svůj územní celek.
25)Členství fyzických osob :
a) Prostřednictvím základního celku jehož je členem.
b) Prostřednictvím územního celku a rozhodnutí valné hromady JčSC, kdy jako samostatná osoba má zájem podílet se na plnění poslání a cílů JčSC.
26)Kolektivními členy JčSC se mohou stát organizace, podniky nebo zájmové skupiny, které mají zájem o spolupráci a ztotožňující se s posláním a cíli JčSC a JčSC podají přihlášku.
27)Členem JčSC je každý jednotlivec, který souhlasí se stanovami JčSC a podá přihlášku.
28)Dokladem o členství v JčSC je členský průkaz, který může mít podobu licence ČSC či jiného dokladu podle rozhodnutí výkonného výboru JčSC.
29)Mezi základní práva členů JčSC patří :
a) Účastnit se soutěží řízených JčSC v souladu s jeho pravidly a sportovně-technickými předpisy.
b) Využívat možností dalšího odborného růstu a získávat odborné licence.
c) Navrhovat a volit své zástupce do orgánů JčSC po dovršení 18-ti let věku.
d) Být volen do orgánů JčSC po dovršení 18-ti let věku.
e) Obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány JčSC s právem odpovědi do 30 dnů ode dne doručení.
30)Mezi základní povinnosti členů JčSC patří :
a) Dodržovat stanovy JčSC.
b) Řídit se rozhodnutím valné hromady JčSC.
c) Platit schválené poplatky valnou hromadou JčSC nebo sjednanými smluvně.
31)Zánik členství v JčSC :
a) Vystoupením.
b) Odnětím členství ze závažných důvodů.
c) Zánikem právnické osoby.
d) Úmrtím fyzické osoby.
 
VI.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ JčSC
32)Zdrojem majetku jsou zejména :
a) Příjmy z ČSC.
b) Příspěvky a dotace.
c) Finanční a jiné prostředky z reklamní činnosti.
d) Sponzorské smlouvy.
e) Ostatní příjmy a dary.
33)Majetková práva vlastní ke všem mistrovským závodům pořádaných pod hlavičkou JčSC v oblasti jižních Čech.
34)Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou a kontrolovaným v souladu s ustanovením těchto stanov.
 
VII.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
35)Jménem JčSC vystupuje jako statutární zástupce prezident JčSC a víceprezident JčSC, přičemž vystupují oba současně.
36)Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.
37)Závazný výklad stanov JčSC provádí výhradně výkonný výbor JčSC.
Registrace Ministerstvem vnitra ČR provedena dne : 12.2.1999